Chao mung quy khach den website So Ke hoach va Dau tu TP. Ho Chi Minh - Department of planning and investment of HoChiMinh city
Dau tu trong nuoc - Domestic investment
Dau tu nuoc ngoai - Foreign direct investment
 
© Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh : 32 Lê Thánh Tôn, Quận I
Tel : (84.8) 38272191 • Fax : (84.8) 8295008 - 8290817 • Email : skhdt@tphcm.gov.vn