Trang chủ Liên hệ  

Số lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại nhà thành công:

Loại hình đăng ký

Hôm nay

Tuần hiện tại

Tháng 1 năm 2019

Năm hiện tại

Lũy kế đến nay

Doanh nghiệp tư nhân

1 6 12 12 1534
Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên 22 120 593 593 30606
Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên 17 64 306 306 16059
Công ty cổ phần 4 21 101 101 5957
Chi nhánh 5 37 202 202 9259
Văn phòng đại diện 2 8 50 50 2618
Địa điểm kinh doanh 7 19 113 113 4255
Thay đổi thông tin doanh nghiệp 85 446 2167 2167 79580
Thay đổi thông tin Văn phòng, Chi nhánh, Địạ điểm kinh doanh 9 82 476 476 14184
Thông báo cấp mới, thay đổi mẫu dấu 10 75 408 408 20331
Thông báo tạm ngừng hoạt động 19 103 591 591 18400
Thay đổi tài khoản ngân hàng 50 188 846 846 26718
Giải thể doanh nghiệp 11 62 334 334 8769
Chấm dứt hoạt động chi nhánh,văn phòng,địa điểm kinh doanh 4 45 269 269 7484
Cập nhật bổ sung thông tin doanh nghiệp 11 45 230 230 4897
Chuyển loại doanh nghiệp 4 16 80 80 329

Tổng cộng

271 1443 7357 7357 263697

Số lượng hồ sơ đăng ký đầu tư trực tuyến thành công:

Góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp

13 52 189 189 4483
Đăng ký cấp mới dự án đầu tư-cấp mới doanh nghiệp - Sở Kế hoạch 0 2 9 9 209
Đăng ký cấp mới dự án đầu tư-cấp mới doanh nghiệp-Khu Công nghệ cao 0 0 1 1 15
Đăng ký cấp mới dự án đầu tư - cấp mới doanh nghiệp - Hepza 0 0 0 0 5
Đăng ký cấp mới dự án đầu tư 3 5 9 9 265

Tổng cộng

16 59 208 208 4977